top of page

Uchádzači o prácu

Dotknuté osoby  

Dotknutými osobami sú pre tento prípad fyzické osoby, ktoré poslali Spoločnosti svoje osobné údaje na to, aby sa uchádzali o pracovný pomer v Spoločnosti, alebo o prácu na základe dohody alebo o obdobný vzťah so Spoločnosťou.

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov

Identifikačné a kontaktné údaje (najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, emailová adresa a telefónne číslo, príp. iné kontaktných údaje), profesijné údaje (najmä údaje o vzdelaní, predchádzajúcich zamestnaniach) a ďalšie údaje poskytnuté uchádzačmi.

Účel spracúvania

Tieto osobné údaje použijeme na tieto účely:

  1. Výberové konanie na pracovnú pozíciu;

  2. Príprava pracovnej alebo obdobnej zmluvy s úspešným uchádzačom, príprava iných dokumentov súvisiacich s pracovnoprávnym alebo obdobným právnym vzťahom.

Právny základ

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda skutočnosť, že spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy alebo na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Doba spracúvania

Údaje uchádzačov a údaje o výberovom konaní evidujeme po dobu najviac jedného roka od skončenia výberového konania. Po prijatí na pracovnú pozíciu dostane úspešný uchádzač informáciu pre zamestnancov, v ktorej sú podrobnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov zamestnancov.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii

Ďalšie práva

 

Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie.

bottom of page