top of page

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na právne vzťahy uzavreté medzi spoločnosťou millhill s.r.o., r.s.p. ako predávajúcim a jej zákazníkmi, ktoré vznikajú pri výrobe, predaji a dodaní tovaru a služby. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, pravidlá pre objednanie tovaru, platobné podmienky, spôsoby dodania tovaru, dodacie lehoty, reklamačné podmienky a ďalšie skutočnosti majúce vplyv na zmluvný vzťah uzavretý medzi zmluvnými stranami. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke predávajúceho.

2. ZMLUVNÉ STRANY

 

2.1. Predávajúci: millhill s.r.o, r.s.p., Na Zigmund šachtu 1655/23, 96901 Banská Štiavnica, IČO: 50640461, DIČ: 2120437374, IČ DPH: SK2120437374, E-mail: info@millhill.sk, Tel. č.: +421 949 353 200, Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. (Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 31020/S).

2.2. Kupujúci: A. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá si u predávajúceho záväzne objednala tovar alebo službu. B. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby u predávajúceho a pri uzavieraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. C. vládna alebo mimovládna organizácia, ktorá si objedná tovar alebo služby alebo ktorej zákazku vysúťažíme.

2.3. Tovar: Produkt z výrobného programu alebo obchodnej ponuky predávajúceho, resp. novovyvinutý produkt, či produkt upravený na základe individuálnych požiadaviek zákazníka, presne špecifikovaný v záväznej elektronickej objednávke zákazníka potvrdenej predávajúcim.

2.4. Služba: Služba, ktorú predávajúci poskytuje zákazníkovi na základe individuálnych požiadaviek zákazníka, ktoré sú presne špecifikované v záväznej elektronickej objednávke zákazníka potvrdenej predávajúcim, a to najmä: navrhovanie, 3D modelovanie, vizualizácie produktov, prototypovanie, výroba novonavrhnutých produktov, výroba z existujúcich podkladov, doprava, prípadne montáž.

2.5. Zmluva: Akákoľvek zmluva resp. dohoda uzavretá medzi predávajúcim a zákazníkom, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať zákazníkovi ním záväzne objednaný a predávajúcim potvrdený tovar alebo službu a previesť na zákazníka vlastnícke právo k tovaru a záväzok zákazníka tovar resp. službu prevziať a uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP. Ide najmä o nasledovné typy zmlúv – Zmluva o použití a vytvorení diel, Kúpna zmluva, Zmluva o dielo, Zmluva uzavretá na diaľku (iba v prípade spotrebiteľa), Dohoda o ochrane dôverných informácií. Za zmluvu uzavretú v súlade s týmito VOP sa považuje aj zaslanie záväznej elektronickej objednávky zákazníkom, na základe cenovej ponuky vystavenej predávajúcim a jej potvrdenie zo strany predávajúceho.

3. OBJEDNÁVKA

 

3.1. Kupujúci vyplní kontaktný formulár na stránke millhill, s.r.o., r.s.p., alebo si vyžiada cenovú ponuku prostredníctvom e- mailu, facebooku, instagramu či podobných platforiem, prípadne telefonicky na t. č. uvedenom v bode 2. 1..

 

3.2. Po odsúhlasení cenovej ponuky následne uhradí preddavkovú faktúru vo výške 50%. Po uhradení zálohovej platby je objednávka pre obe strany záväzná vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

3.3. V prípade súťaží platia osobitné pravidlá, ktoré zadáva objednávateľ.

 

3.4. Kupujúci sa zaväzuje, že pri objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

3.5. Po prijatí objednávky sa dohodne dodacia doba alebo termín odberu.

 

3.6. Vlastnícke právo k produktu prechádza na kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny.

 

3.7. V prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre , si predávajúci vyhradzuje právo, že môže účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

4. DODACIE PODMIENKY

 

4.1. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru alebo služby zákazníkovi spôsobom, ktorý zákazník uvedie v elektronickej objednávke, a to najmä: a, Osobný odber zákazníkom v prevádzke predávajúceho b, Doručenie prostredníctvom dopravcu c, Dodanie tovaru motorovými vozidlami predávajúceho do miesta na základe písomnej dohody medzi predávajúcim a zákazníkom d, Dodanie a montáž tovaru motorovými vozidlami predávajúceho do miesta na základe písomnej dohody medzi predávajúcim a zákazníkom.

 

4.2. Predávajúci spolu s tovarom doručí zákazníkovi aj súvisiace doklady, najmä: - faktúru, ktorá je zároveň záručným listom - dodací list, ktorý je zároveň preberacím protokolom,

 

4.3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu dodať tovar zákazníkovi, ktorý bude mať vyrobený a naskladnený. Za týmto účelom bude predávajúci kontaktovať zákazníka a informovať ho o svojej pripravenosti dodať tovar a službu.

 

4.4. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a službu zákazníkovi nasledovne: a) V prípade výrobkov, ktoré sú na stránke uvedené ako „produkty k rýchlemu odberu“ (jedná sa o produkty, ktoré boli už v minulosti navrhované a vyrábané) sa snažíme tovar odosielať do 21 dní od dátumu overenia objednávky pokiaľ táto objednávka nie je rozsahovo náročnejšia (čiže pokiaľ sa jedná o množstvo 1 až 3 kusy). b) V prípade grafických návrhov, návrhu dizajnu , redizajnu a vizualizácií bude doba dodania po dohode so zákazníkom uvedená v zmluve. c) Keďže všetky svoje produkty vyrábame na mieru a žiadny nemáme skladom, doba dodania sa líši od náročnosti procesu výroby. O termíne dodania Vás budeme informovať na Vašu emailovú adresu alebo prostredníctvom telefonického rozhovoru.

 

4.5. Až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom nie je predávajúci povinný vydať tovar a týmto konaním sa nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

 

4.6. Zákazník nemôže odmietnuť prevzatie ním objednaného tovaru z dôvodu rozmerových disproporcií tovaru a vstupných otvorov (napr. dvier) a priestoru, v ktorom má byť tovar vyložený, zmontovaný a umiestnený.

 

4.7. Zákazník berie na vedomie, že farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom, ako ich bude zákazník vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

 

4.8. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka okamihom prevzatia tovaru, alebo ak si tento tovar neprevezme, tak okamihom, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

 

4.9. Predávajúci je oprávnený, ak zákazník súhlasí, dodať tovar aj pred termínom stanoveným v zmluve, ak termín predčasného dodania oznámi zákazníkovi aspoň 3 dni pred predčasným dodaním tovaru.

 

4.10. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť aj o ďalších službách, ktoré je predávajúci oprávnený zákazníkovi poskytnúť, napr. prepravu, vynesenie a odnesenie zakúpeného tovaru, ako aj jeho montáž a demontáž. Cena za poskytnutie ďalších služieb je vecou dohody zmluvných strán, pričom cena za vykonanie týchto služieb bude zákazníkovi riadne oznámená v potvrdení objednávky predávajúcim.

5. MONTÁŽ TOVARU

 

5.1. Predmetom zmluvy medzi zmluvnými stranami môže byť podľa požiadaviek zákazníka aj montáž objednaného tovaru.

 

5.2. Zákazník je povinný zabezpečiť si vo vlastnom záujme, aby v mieste montáže tovaru boli splnené technické podmienky, najmä aby: a/ sa nenachádzali v priestore stavebné nerovnosti, b/ teplota vzduchu v miestnosti bola aspoň 18°C, e/ bola dokončená krytina podlahy, f/ neboli nevhodné steny na montáž nábytku (napr. nerovné steny, vlhké murivo či čerstvá omietka), g/ stena mala dostatočnú nosnosť, ak je pre montáž nábytku plánované upevnenie na stenu.

 

5.3. Za poškodenie výrobkov v prípade neodbornej montáže, nenesie predávajúci zodpovednosť.

6. PREBERANIE TOVARU

 

6.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar podľa zmluvne dohodnutých podmienok.

 

6.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho.

 

6.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

7.1. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru osobitnej povahy, to znamená predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od takejto zmluvy za predpokladu, že odstúpenie od zmluvy doručí predávajúcemu ešte predtým, než predávajúci začne s výrobou, úpravou, príp. inými prácami na objednanom tovare osobitnej povahy. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v čase, keď už predávajúci vynaložil náklady na spotrebiteľom objednaný tovar osobitnej povahy, predávajúci vráti spotrebiteľovi uhradenú kúpnu cenu poníženú o sumu nákladov vynaložených predávajúcim na dodanie tohto tovaru.

 

7.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: a) tovar nie je na sklade a nie je ho možné vyrobiť do Vami zvoleného termínu b) tovar prišiel poškodený alebo vykazuje chybu spôsobenú pri výrobe c) vystavená cena tovaru bola chybná

 

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIA

 

8.1. Kupujúci má právo na riadne dodanie tovaru v dohodnutom množstve a kvalite. Pokiaľ má dodaný tovar vady, spotrebiteľ má právo požadovať nápravu prostredníctvom reklamácie tohto tovaru.

 

8.2. Na zodpovednosť za vady tovaru vo vzťahu k skupine zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

8.3. Oprávnenie reklamácie zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku a nevhodným zaobchádzaním. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 

8.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný výrobok vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní.

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

9.1. Kupujúci prehlasuje, že pred uskutočnením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 

9.2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

9.3. Právne vzťahy a ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

9.4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku elektronickou formou komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

9.5. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

9.6. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

 

9.7. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

9.8. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

 

9.9. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať prostredníctvom e-mailu alebo písomne na vyššie uvedených kontaktoch v bode 2.1.

 

9.10. Predávajúci si vyhradzuje právo uverejňovať ním vyvinuté a vyrobené produkty a služby na svojej webovej stránke a na svojich sociálnych sieťach ako svoju recenziu a reklamu ak sa zmluvne nedohodnú obe strany inak.

 

9.11. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

bottom of page