top of page

Zmluvní partneri s.r.o., členovia štatutárnych orgánov a kontaktné osoby zmluvných partnerov

Dotknuté osoby

Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré sú  zmluvnými partnermi s.r.o.  alebo členmi štatutárnych orgánov zmluvných partnerov a ich kontaktnými osobami.

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov

Kontaktné údaje, údaje o pracovnej pozícii,

Účel

Osobné údaje zmluvných partnerov – fyzických osôb ako aj členov štatutárnych orgánov zmluvných partnerov a ich kontaktných osôb spracúvame na nasledovné účely:

  1. Na účely prípravy, uzavretia a plnenia zmluvy so zmluvným partnerom

  2. Plnenia zákonných povinností (najmä podľa zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a zákona o archívoch a iných právnych predpisov)

  3. Preverenie oprávnenia konať v mene zmluvného partnera a kontaktovanie zmluvného partnera, pokiaľ ide o osobné údaje osôb, ktoré konajú v mene našich zmluvných partnerov (štatutári, vedúci zamestnanci) alebo sú ich kontaktnými osobami podľa zmluvy, kontaktovanie zmluvných partnerov a evidencie dokladov, na ktorých sú ich údaje uvedené v zmysle právnych predpisov.

  4. Na uplatňovanie, preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov  Spoločnosti  

Právnym základom je pre účel

  1. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ak ide o zmluvného partnera – fyzickú osobu;

  2. Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákonná povinnosť prevádzkovateľa v prípadoch, keď zákon ukladá povinnosť evidovať alebo vykazovať doklady, na ktorých sú ich osobné údaje uvedené, a to najmä zákon o dani z príjmov a zákon o účtovníctve

  3. Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - oprávnený záujem Spoločnosti na plnení zmluvných a zákonných povinností prípadne na kontaktovaní zmluvných partnerov prostredníctvom kontaktnej osoby a 

  4. Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia -  oprávnený záujem Spoločnosti – uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov v prípade, že ide o údaje nevyhnutné na účel uplatňovania, obhajovania a preukazovania právnych nárokov.

Doba spracúvania

Osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvy, v ktorej sú uvedené alebo na plnenie ktorej sa využívajú. Po skončení zmluvy spracúvame tieto osobné údaje ešte počas premlčacej doby nárokov (spravidla 4 roky) na účely obhajovania, preukazovania a uplatňovania právnych nárokov, prípadne, ak sa počas takej doby začalo alebo hrozí konanie o nárokoch alebo povinnostiach Spoločnosti, tak až do skončenia takého konania a úplného vyriešenia všetkých nárokov. Osobné údaje na dokladoch a písomnostiach, na ktoré sa vzťahuje povinná evidencia alebo archivácia, sa ďalej uchovávajú po dobu trvania doby archivácie alebo evidencie.

Námietka

Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účel podľa bodu 3 a 4.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii.

Ďalšie práva

Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie.

bottom of page