top of page

Osoby pohybujúce sa v priestoroch, monitorovaných kamerovým systémom

Dotknuté osoby

 

Dotknutými osobami sú pre tento prípad fyzické osoby, ktoré navštívia priestory Budovy Spoločnosti monitorované kamerami, teda prevádzku na ulici Na Zigmund šachtu 1655/23 v Banskej Štiavnici.

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov

V priestoroch Spoločnosti  je umiestnených 7 kamier, pri vstupe je upozornenie a krátka informácia o spracúvaní osobných údajov. Z kamier uchovávame záznamy, ktoré umožňujú zistiť podobizeň osoby, ktorá sa pohybovala v monitorovanom priestore a čas pohybu.

Účel spracúvania

Záznamy robíme na to, aby sme chránili bezpečnosť, zdravie a majetok prevádzkovateľa a osôb, ktoré sa nachádzajú v priestoroch Spoločnosti, najmä zabránili udalostiam, ktoré môžu byť trestnými činmi alebo priestupkami, alebo môžu nám či inej osobe spôsobiť škodu („incidenty“) a aby Spoločnosť mohla riešiť takéto incidenty v následnom konaní a/alebo si uplatniť, preukázať o obhájiť svoje právne nároky a právne nároky inej osoby voči porušovateľom.

Právny základ

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, teda oprávnený záujem (i) Spoločnosti zabezpečiť ochranu bezpečnosti, zdravia a majetku prevádzkovateľa a návštevníkov priestorov prevádzkovateľa a (ii) oprávnený záujem uplatňovania, preukazovania a obhajovania právnych nárokov Spoločnosti a tretích osôb.

Doba spracúvania

Záznamy si ponechávame po dobu 72 hodín (doba neplynie v dni pracovného pokoja a štátne sviatky). Ak je na zázname zachytená niektorá skutočnosť uvedená vyššie (incident), budeme tento záznam ďalej spracúvať na účely uvedené vyššie, najmä na účel preukazovania, obhajovania a uplatňovania právnych nárokov a/alebo konania o trestných činoch a priestupkoch, a to až pokiaľ nebude konanie skončené.

Námietka

Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov uvedené účely.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii

Ďalšie práva  

Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie.

 

bottom of page