top of page

Účastníci vzdelávacích kurzov, iných podujatí alebo záujemcovia o školenie

Dotknuté osoby

 

Dotknutými osobami sú pre tento prípad fyzické osoby, ktoré sa prihlásili na vzdelávacie kurzy, výcviky, lekcie alebo iné podujatie organizované Spoločnosťou alebo na tento účel kontaktovali Spoločnosť a/alebo prejavili záujem o informácie o jej aktivitách alebo činnosti.

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov

Titul, meno, priezvisko, adresa príp. tiež dátum narodenia, emailová adresa a telefónne číslo, príp. iné kontaktné údaje a profesijné osobné údaje. V prípade súhlasu účastníkov fotografie a audiovizuálne záznamy z podujatí.

Účel spracúvania

Tieto osobné údaje použijeme na tieto účely:

  1. Organizácia podujatia: na účely umožnenia osobného alebo elektronického prístupu na podujatie, organizované Spoločnosťou a aby Spoločnosť skontrolovala a zaznamenala účasť, ako aj uskutočnila samotné podujatie. Ak pre dané podujatie vydáva osvedčenie alebo potvrdenie, osobné údaje možno použiť na jeho vystavenie prípadne odoslanie;

  2. Preukazovanie splnenia podmienok grantov, pôžičiek, dotácii a pod.: Ak Spoločnosť organizuje podujatie s využitím niektorého verejného alebo súkromného programu, ktorý poskytuje podporu alebo dotácie pre toto podujatie, môže spracúvať osobné údaje účastníkov na účely plnenia povinností voči organizácii, ktorá poskytuje podporu/financovanie podujatia;

  3. Informovanie o aktivite Spoločnosti/marketing aktivít Spoločnosti: Na niektorých podujatiach sa so súhlasom účastníkov vyhotovujú fotografie alebo audiovizuálne záznamy, ktoré sa používajú na webstránke Spoločnosti, na sociálnych sieťach alebo v publikáciách na informovanie o podujatí alebo na marketing alebo propagáciu podujatia alebo Spoločnosti;

  4. Priamy marketing/informovanie o podujatiach podobného typu: Účastníkom podujatí, pokiaľ také informovanie neodmietli alebo voči nemu nenamietli, poskytujeme Spoločnosti aj informácie o ďalších aktivitách Spoločnosti, o ktoré môžu mať záujem;

  5. Uplatňovanie, obhajovanie a preukazovanie právnych nárokov Spoločnosti

  6. Účel archivácie, vedeckého výskumu či na štatistické účely.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov účastníkov podujatí alebo záujemcov o ne,  je pre účely podľa bodov 1 a 2 vyššie článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda skutočnosť, že spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy alebo na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa bodu 3 (fotografie a videozáznamy) je súhlas dotknutej osoby, ktorý sa udeľuje dobrovoľne a je ho možné odvolať.

Pre účel podľa bodu 4 resp. 5 je právnym základom oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, teda pre bod 4 oprávnený záujem Spoločnosti na priamom marketingu voči osobám, ktoré predtým využili služby/podujatia Spoločnosti a bod 5. oprávnený záujem na uplatňovaní, obhajovaní a preukazovaní právnych nárokov Spoločnosti.

Pre účel 6  je právnym základom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, vyplývajúcej najmä zo zákona 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Doba spracúvania

Na účely 1, 2, 4 a 5 sú osobné údaje spracúvané po dobu najviac 4 rokov od skončenia právneho vzťahu dotknutej osoby a Spoločnosti. Na účel podľa bodu 4 je doba spracúvania uvedená v súhlase dotknutej osoby. Na účely podľa bodu 6 je doba spracúvania určená úložnou lehotou záznamu, vplývajúcou zo zákona alebo registratúrneho poriadku.

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Námietka

Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účel podľa bodu 4 a 5.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii

Ďalšie práva

Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie.

bottom of page