top of page

Osoby, ktoré si uplatnili práva podľa Nariadenia

Dotknuté osoby

Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktoré si uplatnili niektoré svoje práva podľa Nariadenia a za tým účelom kontaktovali Spoločnosť alebo tiež osoby, ktoré poskytli Spoločnosti súhlas na spracúvanie osobných údajov na niektorý z vyššie uvedených účelov a neskôr súhlas odvolali.

Aké údaje spracúvame, na aké účely na akom právnom základe a ako dlho:

Kategórie údajov

Údaje uvedené v žiadosti dotknutej osoby, údaje uvedené v súhlase a jeho odvolaní, spravidla kontaktné údaje žiadateľa

Účel

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

  1. Na účely plnenia povinností prevádzkovateľa podľa Nariadenia (vybavovanie žiadostí dotknutých osôb)

  2. Na účely plnenia povinností podľa Nariadenia pokiaľ ide o preukazovanie existencie súhlasu v určitom období aj v prípade odvolaného súhlasu

  3. Na uplatňovanie, preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov  Spoločnosti

Právnym základom je pre účel 

  1. Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia zákonná povinnosť prevádzkovateľa vybavovať žiadosti dotknutých osôb podľa čl 12 a nasl. Nariadenia

  2. Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia zákonná povinnosť preukazovať existenciu súhlasov a plniť ďalšie povinnosti podľa čl. 24 Nariadenia

  3. Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia  oprávnený záujem Spoločnosti – uplatňovanie, preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov v prípade, že ide o údaje nevyhnutné na účel uplatňovania, obhajovania a preukazovania právnych nárokov.

Doba spracúvania

Na účely podľa bodov 1 a 2 najmenej po dobu 4 rokov od vybavenia žiadosti alebo odvolania súhlasu. V prípade bodu 3 po dobu existencie týchto nárokov (spravidla 4 roky) až do ich úplného vysporiadania.

Námietka

Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na účel podľa bodu 3.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii

Ďalšie práva  

Dotknuté osoby majú ďalšie práva uvedené v časti 4 tejto informácie.

bottom of page